English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ آبان ١٤٠٠

معرفی مسئول بایگانی اسناد مالی

نام : امید

نام خانوادگی: فرج زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

1- مطالعه قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی .

2- تهیه و تنظیم سند کارانه پزشکان و کارکنان و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف .

3- همکاری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحد بر اساس گواهی انجام کارهای واصله .

4-  تنظیم اسناد حق ماموریت های اداری کارکنان و سایر موارد مشابه .

5- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفتر روزنامه، کل، معین، اعتبارات و تعهدات ( برنامه نظام نوین مالی) .

6- آشنایی لازم با آئین نامه مالی و معماملاتی دانشگاه .

7- گزارش مانده حساب ها در مواقع مورد نیاز به مسئول مربوط .

8- حفظ و بایگانی اسناد مالی و ردیف نمودن کلیه اسناد با اصول بایگانی .

9- حفظ و بایگانی کلیه برگ های ثبت شده، ردیف و تنظیم نمودن آنها و شمار گذاری در دفاتر مربوطه .

10- کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه .

11- دریافت کلیه اسناد حسابداری و برگه های محاسباتی به ترتیب شماره مسلسل صدور برگه .

12- حفظ و مراقبت در نگهداری اسناد و مدارک مربوطه .

13- طبقه بندی و تنظیم نامه ها، اسناد و مدارک مالی در فایل های جداگانه .

14- انجام مکاتبات مربوط به مالیات و بیمه درمانی و سایرکسور حقوق و مزایای کارکنان.

15- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

16- انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.