English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢

          

مسئول واحد بهداشت روان مرکز بهداشت تکاب

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم مقصودی

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي به منظور آشنايي مردم به اصول بهداشت رواني با استفاده از وسايل ارتباط جمعي

2- بررسي و تحقيق در موردبيماريهاي رواني و تعيين و نوع و حجم بيماريهاي رواني

3- تهيه و تنظيم استانداردهاي لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجراي آنها

4- شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي

5- شركت در گروه بهداشت رواني به منظور مصاحبه و شناخت بيماري و انجام روشهاي پيشگيري در اين زمينه

6- كمك به روانپزشك در زمينه روان سنجي و تهيه شناسنامه رواني افراد و تعيين شغل براي آنها با توجه به استعداد آنان

7- انجام آزمونهاي رواني از قبيل: آزمون هوش، شخصيت و تعيين استعدادهاي افراد

8- تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت سلامت رواني و پيشگيري از بروز بيماريهاي رواني

9- نظارت بر حسن جريان امور در مراكز رواني و كوشش در بهبود و گسترش آنها

10- نظارت بر كار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي و راهنمايي آنها در انجام وظايف محوله

11- همكاري با تيم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان و دانشجويان و ساير واحدهاي بهداشتي و درماني در مواقع ضروري

12- تهيه آمار و گزارشهاي لازم