English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

          

روانشناس بالینی بیمارستان مهر تکاب

 

نام و نام خانوادگی: فرشته احمدزاده

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناس بالینی

____________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- ارزیابی روانشناختی شامل انجام شرح حال روانشناختی تست هوش و تست شخصیت

2- درمان روانشناختی شامل رفتار درمانی بیماران، شناخت درمانی بیماران، آموزش خانواده های

بیماران وسایر درمانهای روانشناختی

3- اجرای آزمونهای روانی در جهت بررسی ویژگیهای عقلایی و شناختی

4- تشخیص اختلالات روانشناختی، عاطفی یا رفتاری

5- نظارت بر پیشرفت بیماران از طریق جلسات درمانی منظم

6- ابداع و پیاده سازی درمان برای هریک از بیماران و بررسی اثر بخشی روشهای درمانی

7- ارائه راهنمایی به مراقبان بیماران

8- همکاری با پرستاران، پزشکان، کادر درمان، روانپزشکان و مددکاران اجتماعی