English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ آبان ١٤٠٠

معرفی مسول پذیرش و مدارک پزشکی

نام : عیسی

 نام خانوادگی: صفائی

سمت : مسول پذیرش و مدارک پزشکی

شرح وظایف:

  • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه كار كاركنان مربوطه .
  • تنظيم آمار روزانه ،ماهانه و سالانه از تعداد بيماران بستري مرخص شده و در گذشتگان بيمارستان.
  • احتساب درصد اشغال تخت هاي بخش هاي بيمارستان به تفكيك .
  • تهيه آمار مراجعين به درمانگاه ،راديولوژي،آزمايشگاه و اتاق عمل .
  • انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روش هاي تعيين شده .
  • همكاري با كادر پزشكي در زمينه هاي تحقيقات از پروند هاي بيماران .