English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

معرفی مسئول تجهیزات پزشکی

نام: مریم

نام خانوادگی: گلوانی

سمت:مسول تجهیزات پزشکی

شرح وظایف مسول تجهیزات پزشکی:

  1. انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی
  2. اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان
  3.  نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف
  4.  نظارت بر اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 
  5.  نظارت بر فرآیند تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف بیمارستان
  6.  نظارت بر بازدید بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی
  7.  همکاری در عقد قرار دادهای خرید و سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی