English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

معرفی مسئول بخش های اطفال و نوزادان

نام : پریسا

نام خانوادگی : اقیانوسی 

سمت : مسئول بخش جراحی زنان