English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

معرفی مسئول درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا تکاب

نام : فریده

نام خانوادگی : قدوسی

سمت : مسئول درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا تکاب