English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ آبان ١٤٠٠

معرفی کارپرداز

نام: علی

نام خانوادگی: فرجی

شرح وظایف کارپرداز

1- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مسئول مافوق .

2- دریافت درخواست خرید از طرف مقام مافوق و تهیه و خرید اجناس مورد تقاضا .

3- تحصیل نمونه کالا و ارائه آن به مسئول ذی ربط از جهت تطبیق با مشخصات کالای مورد تقاضا .

4- دریافت استعلام بهاء پس از تامین اعتبار و تنخواه گردان لازم به منظور خرید اجناس یا خدمات .

5- تنظیم قبض هزینه اجناس خریداری شده مطابق فاکتور رسمی .

6- پرداخت قبوض مختلف واحد از قبیل؛ آب، برق، تلفن، گاز و ... با صدور اسناد قانونی مربوطه پس از پزداخت آنها و بایگانی در پرونده مربوطه .

7- مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در مورد خرید اجناس یا خدمات برای واحد ذیربط .

8- تحویل اجناس خریداری شده به انبار در قبال اخذ رسید .

9- صدور اسناد هزینه روزانه و ارائه آنها به مسئولین ذیربط جهت تائید و اقدامات لازم .

10- صدور اسناد قراردادهای شرکت های خدماتی، تاسیساتی و ... در چهارچوب قوانین و مقررات جاری .

11- رفع اشکال اسناد برگشتی از اداره رسیدگی به حساب ها و عودت آن به مراجع ذیربط .

12- تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوطه به خرید و هزینه های بعمل آمده و ارائه آنها به مدیریت امور مالی .

13- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق و اجرای آنها مطابق مقررات جاری .

14- اعزام به ماموریت های اداری و ارائه گزارش آن به مسئول مافوق .

15- همکاری در برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی و سایر مراسم مشابه و تهیه ملزومات لازم مطابق دستور مافوق .

16- تائید و امضاء کلیه اسناد و قبوض انبار مطابق مقررات.

17- شرکت در کمیسیون های مناقصه و همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه و انجام مکاتبات لازم در این مورد .

18- پیگیری تعمیرات خودروهای دولتی مورد استفاده در واحد و پرداخت هزینه تعمیر آنها مطابق مقررات .

19- شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی مرتبط با شغل در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله .

20- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .