English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

شرح وظایف:

1- بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مالی رشته شغلی مربوطه .

2- دریافت تنخواه قبوض از مسئول درآمد و کنترل قبوض دریافتی .

3- تسلط و آشنایی کافی بر تعرفه های درمانی و کدهای مربوطه .

4- دریافت وجوه تعیین شده درمانی از بیماران و صدور قبوض مربوطه با رعایت مقررات و چهارچوب های تعیین شده از طرف مراجع ذی ربط .

5- کنترل موجودی روزانه صندوق و تطبیق آن با تنخواه دریافتی .

6- واریز وجوه دریافتی به حساب بانکی و تحویل اعلامیه بانکی به مسئول درآمد جهت دریافت قبوض به طور روزانه .

7- ثبت دفاتر مربوط به صندوق .

8- اعاده ته سوشه قبوض به مسئول درآمد .

9- باز پرداخت مبالغ اضافه دریافتی و یا پیش پرداخت علی الحساب بیماران .

10- شرکت در جلسات مربوط به امور درآمد مرکز و ارائه نظرات لازم در خصوص بهبود امور صندوق .

11- اخذ آموزش های لازم جهت بهینه نمودن وضعیت صندوق .

12- پاسخگویی به مسئولین ذیربط در مورد چگونگی وضعیت صندوق و عملکرد آن .

13- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی .

14- شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی مرتبط با شغل در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله .

15- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .