10:02:09 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول آموزش و ارتقای سلامت ستاد مرکز بهداشت تکاب

نام و نام خانوادگی: مریم فضلی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 126

____________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

2- ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای ستادیو سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

3- برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه

4- طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه

5- آموزش کارشناسان حوزه های ستادی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

6- توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

7- برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

8- ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه

9- مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه

10- سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

11- تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها

12- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

13- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای

پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

14- همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

15- مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت مانند پایگاه های مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت،

مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن در منطقه

16- مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای

سلامت درسطح منطقه

17- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه

18- توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

19- مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

20- همکاری با سایر واحدهای ستادی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه

21- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

22- جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه

23- حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه

24- مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

25- شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

تنظیمات قالب