09:09:25 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان تکاب

 

نام و نام خانوادگی: امیر حرمتی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 116

 

شرح وظایف رئیس امور اداری:

1-  نظارت بر انعقاد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکت های خدماتی

2-  کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق .

3- اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به امور اداری .

4- تهیه و تنظیم برنامه های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی .

5- مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر .

6- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله به کلیه مسائل اداری .

7- نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از مراجع ذی صلاح .

8-  انجام امور استخدامی و نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایش، انتصاب، ترفیع، اضافه حقوق، ارزیابی عملکرد کارکنان، مرخصی ها و ... برابر آئین نامه های مربوط .

9- تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر مقام مافوق مربوطه .

10- نظارت بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک مربوط به واحد .

11- مطالعه و بررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی .

12- بررسی روش های مناسب و ساده کردن مراحل انجام کار به طریق حذف مراحل زائد و کنترل فرم ها و تهیه فرم های جدید .

13- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف در صورت لزوم .

14- رسیدگی و امضاء مکاتبات اداری .

15- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق به منظور اتخاذ تصمیم و همچنین تصمیم گیری در خصوص مرخی ها، ماموریت ها و سایر مسائل اداری.

16- تهیه گزارش فعالیت ها، پیشرفت ها، مشکلات و ارائه راه حل های مناسب به سرپرست مربوطه .

17- نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی، دبیرخانه، ماشین نویسی، انبار، خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هریک از واحدهای مربوطه و ایجاد هماهنگی بین آنها.

18- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

19- انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .

 

تنظیمات قالب