09:55:44 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

انبار شبکه بهداشت و درمان تکاب

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حسین شمخالی

پست سازمانی : انباردار

تحصیلات : 

شماره تماس:  04445522871 

 

شرح وظایف:

1- صدور درخواست کالای مورد نیاز شبکه با هماهنگی مسئول مافوق.

2- تطبیق مشخصات کالای خریداری شده با درخواست خرید و فاکتور آن طبق نمونه اصلی .

3- کنترل کالای خریداری شده از نظر کمی و کیفی و اسناد صادره توسط کارپردازی واحد .

4- طبقه بندی و مرتب نمودن کالا در محل های مشخص شده .

5- صدور قبض انبار جهت اموال خریداری شده پس از تحویل آنها به انبار .

6- صدور حواله انبار برای اموال تحویلی ( از انبار ) به واحد های مختلف شبکه .

7- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارت های انبار و دفاتر و نظارت بر ورود و خروج لوازم وکالا و اجناس و امضاء کلیه اسناد مربوطه .

8- رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار ( انبار گردانی در فواصل معین و مطلع نمودن امور تدارکات و کارپردازی جهت تجدید سفارش خرید کالاهای مورد نیاز واحد .

9- نظارت و کنترل بر کالاهای خریداری شده و موجود در انبار از نظر حفظ کیفیت و جلوگیری از فاسد شدن آنها .

10- اعلام وصول برای اجناس خریداری شده یا دریافتی از دیگر واحدهای دانشگاه .

11- تهیه و تکمیل و ارسال فرم انبار گردانی در پایان هرسال به مراجع ذیربط .

12- حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبار با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی  .

13- انجام مشورت با مقام مافوق جهت انجام بهینه امور و ارائه گزارش لازم بصورت دوره ای .

14- شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله .

 

15- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .

تنظیمات قالب