09:59:43 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان 

 

                

 

نام و نام خانوادگی: نجیبه رسول نژاد

تحصیلات: کارشناس مدیریت بیمارستانی

شماره تماس:  04445528820 داخلی: 118

_______________________________________________________________________________________________________

 شرح وظایف مسول بهبود کیفیت:

 1. -  تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

 2. -  تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

 3. -  هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

 4. -  پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

 5. -  تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.

 6. -  نظارت بر اجرای کامل هفت محور حاکمیت بالینی.

 7. -  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

 8. -  نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان

 9. -  نظارت بر تهیه و تدوین پرونده های PDP پرسنل.

 شرح وظایف مسول اعتبار بخشی

 1.    -  تدوبن برنامه عملیاتی سالیانه جهت اداره اعتبار بخشی

 2.    -  ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشی وزارت متبوع و پیگیری امورمربوطه

 3.    -  ارتباط مستمر با بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه و انجام بازدیدهای دوره ای

 4.    -  برنامه ریزی جهت زمان بندی اعتبار بخشی بیمارستانها باهماهنگی وزارت متبوع واعلام به بیمارستانهای تحت پوشش

 5.    -  هماهنگی با حوزه های مختلف دانشگاه بمنظور مشارکت در اعتبار بخشی

 6.    -  انجام ا عتبار بخشی سالیانه کلیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

 7.   -  نظارت برآموزش استانداردهای اعتبار بخشی در مراکز درمانی واجرای مستمر آن

 8. ارسال گواهینامه اعتبار بخشی موسسات درمانی به مراکز ذیربط

تنظیمات قالب