10:31:19 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد بهداشت روان مرکز بهداشت تکاب

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم مقصودی

تحصیلات: کارشناس روانشناسی

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 125

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی به منظور آشنایی مردم به اصول بهداشت روانی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی

2- بررسی و تحقیق در موردبیماریهای روانی و تعیین و نوع و حجم بیماریهای روانی

3- تهیه و تنظیم استانداردهای لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجرای آنها

4- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

5- شرکت در گروه بهداشت روانی به منظور مصاحبه و شناخت بیماری و انجام روشهای پیشگیری در این زمینه

6- کمک به روانپزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد و تعیین شغل برای آنها با توجه به استعداد آنان

7- انجام آزمونهای روانی از قبیل: آزمون هوش، شخصیت و تعیین استعدادهای افراد

8- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت سلامت روانی و پیشگیری از بروز بیماریهای روانی

9- نظارت بر حسن جریان امور در مراکز روانی و کوشش در بهبود و گسترش آنها

10- نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنها در انجام وظایف محوله

11- همکاری با تیم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان و دانشجویان و سایر واحدهای بهداشتی و درمانی در مواقع ضروری

12- تهیه آمار و گزارشهای لازم

تنظیمات قالب