10:31:12 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت تکاب 

 

نام و نام خانوادگی: مسعود افشاری

تحصیلات: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- برنامه ریزی (مشارکت در تهیه برنامه جامع عملیاتی با توجه به اولویت های بهداشتی ملی وتشکیل کمیته های مرتبط با برنامه ها و وظایف به منظور بهبود شاخص های بهداشتی)

2- پایش و ارزشیابی (پایش و ارزشیابی خدمات در مراکز تابعه بر اساس برنامه جامع عملیاتی و ارائه گزارش همراه با در صد وصول به هدف

3- آموزش و پژوهش (تهیه متون آموزشی مورد نیاز برای گروه های هدف برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری کلاس های آموزشی مشارکت در آموزش کارکنان بهداشتی)

4- ثبت آمار وگزارش دهی (جمع آوری و تهیه گزارش های تفصیلی، آمار همراه با تجزیه و تحلیل، نمودارهای عملکرد فعالیت های تغذیه در فواصل منظم)

تنظیمات قالب