10:31:32 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول دبیرخانه و بایگانی شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام و نام خانوادگی: فروغ یاری

تحصیلات: 

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 115

____________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

  • 1- دریافت نامه های رسیده و تقسیم آن به واحدهای تابعه بر اساس اختیارا ت تفویض شده

  • 2- ثبت و ارجاع نامه های وارده به افراد ذینفع

  • 3- ثبت نامه های صادره و ارجاع آنها از طریق سامانه به ادارات

  • 4- تطبیق رونوشت با اصل نامه ها

  • 5- تایپ و ارسال نامه های مراجعین وپاسخگویی به سؤالات آنها

  • 6- ثبت و ارجاع نامه های صادره داخل سازمانی به همکاران و واحدهای تابعه

  • 7- بایگانی احکام کارگزینی و مدارک پرسنلی و سایر نامه های مرتبط در پرونده های پرسنلی

  • 8- بایگانی مدارک و پرونده های بازنشستگان و سایر امورات بازنشستگی

  • 9- انجام سایر امورات در صورت لزوم

تنظیمات قالب