11:31:01 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان مهر امام علی (ع)

 

نام و نام خانوادگی : عیسی صفایی

پست سازمانی : کارشناس مسئول فناوری اطلاعات سلامت

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

شماره تماس:  04445528820 داخلی: 129

 

 

شرح وظایف کارشناس مسئول فناوری اطلاعات سلامت:

 

تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه صحیح عملکرد ایشان

شرکت در کمیته های بیمارستانی ذیربط و تنظیم و پیگیری صورتجلسات کمیته فناوری اطلاعات سلامت به عنوان دبیر جلسه

نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص

تهیه گزارشات ، اطلاعات و آمارهای مربوطه برای مقامات ذیصلاح

پیگیری نامه های اداری و قضایی با رعایت اصول محرمانگی

برآورد و پیگیری نیازهای بخش مدیریت اطلاعات سلامت

نظارت بر ورود و خروج پرونده ها

بررسی و تحقیق درباره طراحی و اصلاح فرمهای مدارک پزشکی ، روشهای کار ، وسایل و مکان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

نظارت بر رعایت نظم و انضباط اداری پرسنل

 ایجاد هماهنگی بین کارکنان واحد فناوری اطلاعات سلامت با سایر قسمتهای بیمارستان

نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش

نظارت بر نحوه صحیح کدگذاری و ثبت کدهای بیماریها و اقدامات مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس آخرین ویرایش ICD

نظارت و پیگیری ارسال اطلاعات بیمارستان به سامانه سپاس

تنظیم و استخراج شاخصهای آماری و ثبت  و به روز رسانی اطلاعات بیمارستانی سامانه آواب

کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانی پرونده ها در واحد مدیریت اطلاعات سلامت بر اساس روشهای تعیین شده

اقدام و پیگیری امور مربوط به راکد نمودن پرونده ها طبق ضوابط و مقررات

پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود.

تنظیمات قالب