10:31:38 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تکاب

 

نام و نام خانوادگی: سحر سعیدی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 117

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- تعیین و برآورد آماری موسسات درمانی فعال جهت برنامه ریزی و مشخص نمودن نیازهای درمانی بر اساس ضوابط و برنامه های مصوب

2- بازدید از مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی از نظر رعایت مقررات، مسایل بهداشتی پرسنل واجد شرایط، تجهیزات، ساختمان، رعایت تعرفه های مصوب، رضایت مندی مراجعین، همکاری با بیمه ها و سایر ضوابط

3- کنترل مستمر مراکز درمانی از نظر اخذ مجوزهای قانونی (موافقت اصلی، بهره برداری و پروانه تاسیس) و حضور مسئول   فنی در موسسه و در صورت نداشتن مجوز اعلام به مراجع مربوطه جهت پیگیری برابر ضوابط و مقررات

4- اعلام نواقص و اشکالات موسسه مورد بازدید به مسئول فنی مربوطه به منظور رفع نارسائی ها در مهلت مقرر

5- بررسی پرونده ها و مستندات مربوطه و انجام مکاتبات لازم جهت تکمیل مدارک پرونده و کسب اطلاعات مورد نیاز و نیز  راهنمایی واحدهای تحت نظارت در چهار چوب ضوابط و دستور العمل های اجرایی

تنظیمات قالب