11:28:30 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس امور دارویی مرکز بهداشت شهرستان تکاب

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : بهاره مردی

پست سازمانی : کارشناس امور دارویی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 124

 

شرح وظایف:

1-  تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس الگوی سیاستگذاری دانشگاه با هماهنگی مسئولین و کارشناسان دارویی مرکز بهداشت و معاونت غذا و دارو .

2- آشنایی لازم و کافی از وضعیت دارویی واحدهای محل خدمت .

3- برآورد نیاز دارویی شهر و مراکز، بیمارستان و داروخانه ها بر اساس نیاز و مصرف داروی واحدهای تابعه .

4- تهیه و خرید دادرو از شرکت ها، با هماهنگی مرکز بهداشت استان و معاونت غذا و دارو .

5- تهیه محل مناسب برای نگهداری داروها و لوازم پزشکی .

6- بررسی نگهداری دارو در انبارها، مراکز، خانه های بهداشت و داروخانه ها ( شهر – بیمارستان ) .

7- برآورد نیروی لازم و آموزش مربوطه به آنها در زمینه دارو  و واحد امور دارو .

8- بررسی نحوه مصرف و مقدار مصرف دارو  در انبارها، مراکز و داروخانه ها ( شهر – بیمارستان )  .

9- رسیدگی به درخواست دارویی مراکز، داروخانه ها و بیمارستان در سطح شهر .

10- ارسال و در دسترس قراردادن دارو ها و لوازم پزشکی در مراکز،  و داروخانه ها ( شهر – بیمارستان )   .

11- رسیدگی به نحوه نگهداری داروها در مناطق مصرف کننده دارو از نظر پایداری و تاریخ انقضاء دارو .

12- شرکت در سمینارها و کنفرانس های علمی در زمینه دارو – درمان و پزشکی .

13- شرکت در کمیته های دارویی، جلسات اداری و مدیریتی مرکز استان .

14- نظارت، بازدید و رسیدگی به امور دارویی در مراکز، خانه های بهداشت، داروخانه ها و بیمارستان .

15- تهیه مطالب آموزشی و علمی مفید در زمینه امور دارویی .

16- تشکیل کلاس ها و  سمینارها، جلسات آموزشی و علمی برای کارکنان واحدها و گروه های مختلف هدف .

17- تهیه فرم ها و  امکانات لازم برای انجام کار در واحد، داروخانه، مراکز و خانه های بهداشت .

18- تهیه آمارهای لازم از کار واحد  در ستاد و مراکز ،خانه های بهداشت و داروخانه ها .

19- ارسال و گزارش آمار به مرکز استان، رئیس مرکز و مدیریت شبکه بهداشت و درمان .

20- اجراء، پایش و نظارت برنامه های تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجرای برنامه ها در واحدهای تحت پوشش .

21- راهنمایی به بیماران و ارباب رجوع در زمینه های دارویی و حل مشکلات دارویی مربوطه .

22- آموزش ضمن خدمت کارکنان ( پزشک، مربی، دارویار، ماما و ... ) .

23- همکاری با بیمه ها، مسئول فنی و بررسی نسخ مربوط به داروخانه ها و مراکز .

24- آموزش مستقیم افراد تحت سرپرستی و انجام تحقیقات و مطالعات لازم علمی در جهت ارتقاء و پیشرفت کاری .

25-  انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تائدی مراجع ذیربط رسیده باشد .

26- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

27- انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .

تنظیمات قالب