11:30:29 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول گسترش مرکز بهداشت تکاب

نام و نام خانوادگی: رحیم گرامی 

تحصیلات: 

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 126

                                                                              

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف :

1- تهیه، تکثیر و توزیع دستورالعمل های ارسالی پزشک خانواده و بیمه روستایی به مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه

2- کنترل و تهیه آمار فعالیتهای پزشک خانواده و ارسال آمار به مرکز بهداشت استان به صورت ماهیانه و فصلی شامل

3- فرمهای آمار فعالیت ماهیانه، تعداد موارد ارجاع فوری و غیرفوری، لیست ماهیانه فعالیت پرسنل و وضعیت مرخصی

4- برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل

5- اجرای برنامه آموزشی پرسنل با همکاری واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت

6- تشکیل کمیته سرشماری شهرستان با حضور ریاست مرکز بهداشت و مسئولین واحدهای کارشناسی

7- برگزاری کلاس بازآموزی سرشماری جهت کلیه پرسنل واحدهای بهداشتی اعم از پزشک، کارشناس، کاردان و بهورزان

8- ورود اطلاعات ذیج های حیاتی در برنامه HNIS

9- تهیه اعلام نیاز نیروی طرحی و پیام آور به صورت فصلی و ارسال به مرکز بهداشت استان

10- تعیین محل خدمت و اعزام نیروهای طرحی و پیام آور و استخدامی به واحدهای بهداشتی درمانی با توجه به اولویت و نیاز واحدها و با مشارکت واحد های مربوطه

11- مشارکت در برنامه جذب بهورز به منظور جذب 16 نفر بهورز زن و مرد در خانه های بهداشت

12- عقد قرارداد با پزشکان خانواده و اعزام به مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده با توجه به اولویت بندی مراکز

13- ورود اطلاعات گواهی های فوت صادر شده در برنامه رایانه ای مذکور

14- تملک زمین جهت ساخت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

15- برگزاری کمیته آموزش شهرستان با حضور مسئولین واحدهای مربوطه

تنظیمات قالب